leveringsvoorwaarden

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  IKO NEDERLAND  HIERNA GENOEMD: ” KEUKENWINKEL . NL”

Deze Algemene Voorwaarden van “Keukenwinkel.nl” zijn tot stand gekomen in november 2005 .  Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. “Keukenwinkel.nl”: de verkoper/opdrachtnemer namens IKO Nederland die met de afnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot de koop van een keuken, dan wel onderdelen daarvan.
 2. de afnemer: de koper/opdrachtgever, of een ieder die met de “keukenwinkel.nl” een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de “keukenwinkel.nl” een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
 3. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 5. aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen of diensten aan de afnemer;
 6. aangesloten winkels: fysieke keukenwinkels die een samenwerkingscontract hebben afgesloten met  “keukenwinkel.nl” en die het assortiment van de keukenwinkel presenteren en een professionele inmeet- en montageservice voor eigen rekening aanbieden in het verlengde van het keukenproduct.
 7. Veilig betalen Fonds: de instelling die de betaling van afnemers veilig stelt t/m het moment van aflevering en  “Keukenwinkel.nl” zekerheid biedt voor de  betaling na de aflevering.  
 8. ARTIKEL 2 - DE OFFERTE
 9. 1.             Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 10 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. De afnemer is verplicht de “keukenwinkel.nl” te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 10. 2.            In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren goederen , de totale (koop)prijs en de termijn waarbinnen de aflevering zal plaatsvinden (=levertijd).  De offerte vermeldt de betalingscondities en indien van toepassing ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van aansluitwaarden. Stalen en modellen afkomstig van de “keukenwinkel.nl” zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen afwijken van door eigenschap of productiemethode.
 11. 3.             Een berekening van een complete keuken door de consument thuis gemaakt en besteld via internet wordt beschouwd als een bestelling van goederen die volgens specificaties van de consument zullen worden vervaardigd met een duidelijk persoonlijk karakter , inclusief onderdelen die als maatwerk kunnen worden getypeerd. Een dergelijke berekening zal na bestelling en controle via internet en/of bij een bezoek aan een van de aangesloten winkels een officiële offertestatus krijgen. waarop de afnemer voor opdracht tekent.
 
ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
1.             Een overeenkomst met “Keukenwinkel.nl” kan worden aangegaan via internet of in een van de aangesloten winkels. Een schriftelijke bevestiging wordt aan de afnemer uitgereikt dan wel toegezonden per mail of per post. De afnemer tekent een exemplaar akkoord voor opdracht en stuurt deze retour per mail of in toegezonden retourenveloppe. naar  “Keukenwinkel.nl”.  In elk ander geval is een beantwoording per mail met het akkoord van de klant en/of de ontvangst van een betaling of ontvangstmelding van een reservering bij het VBF inzake een lopende offerte de definitieve bevestiging van een overeenkomst.
2.            Betaling : Tot meerdere zekerheid van de afnemer en “Keukenwinkel.nl” zullen betalingen van te bestellen  aankopen boven EU 2500,- dienen te lopen via  het “Veilig betalen Fonds” (VBF) . De afnemer reserveert het totale bedrag van de aankoop op de rekening van het VBF en  “Keukenwinkel.nl” zal kunnen incasseren nadat voor ontvangst van de bestelde goederen is getekend. Het  “Veilig Betalen Fonds” is actief sinds 2005, opgericht middels notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. KVK  37130810. Het reglement is opvraagbaar in de aangesloten winkels. Overige betalingen kunnen bij afhaling d.m.v. een pintransactie plaatsvinden.
3.             “Keukenwinkel.nl” gaat over tot het bestellen van onderdelen van uw opdracht nadat het aankoopbedrag is ontvangen op de rekening van “Veilig Betalen Fonds”. Koper en verkoper ontvangen daarvan een bericht per mail.   De overeengekomen levertijd zal ook op deze datum ingaan.    
4.            Prijswijziging
a) Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze    wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
b) Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 10, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
c) Het bepaalde onder lid 4 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.
 
 
5.    Eigendomsvoorbehoud.  “Keukenwinkel.nl” blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd  zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
6.    Schadevergoeding bij zakelijke afnemers.  “Keukenwinkel.nl” is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.
ARTIKEL 4 - DE LEVERTIJD
1.             Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een voorlopige of vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2.            Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt “Keukenwinkel.nl” een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 6 weken. Indien “Keukenwinkel.nl” alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3.             Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4.            Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is “Keukenwinkel.nl” bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
5.             Bij een overeenkomst met consumenten is “Keukenwinkel.nl” ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
6.            Indien levering op afroep (mededeling van de afnemer dat geleverd kan worden) wordt overeengekomen, geldt vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken (vaste of vermoedelijke) termijn. Indien geen termijn mocht zijn overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 12 weken, ingaande vanaf de afroep.
ARTIKEL 5 - DE AFLEVERING
1.             Tenzij anders is overeengekomen is de afnemer op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten verplicht ervoor te zorgen dat:
o   de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
o   “Keukenwinkel.nl” tijdig op de hoogte is gesteld van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. Kosten van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de afnemer.
2.            Extra kosten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer de aflevering betreffende komen voor rekening van de afnemer.
3.             Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.
4.            De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
ARTIKEL 6 - DE OPSLAG VAN GOEDEREN
1.             Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de “Keukenwinkel.nl” binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. “Keukenwinkel.nl” is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 
2.            Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal “Keukenwinkel.nl”:
a)  nakoming van de overeenkomst vorderen en gerechtigd zijn de aankoopsom bij “Veilig betalen Fonds” te   incasseren. Bovendien worden opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening gebracht;
b)  dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
c)  indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de “Keukenwinkel.nl” gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10. Indien de “Keukenwinkel.nl” de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de “Keukenwinkel.nl” de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3.             Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal “Keukenwinkel.nl” de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
o   Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de “Keukenwinkel.nl” gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan “Keukenwinkel.nl” verschuldigd was geweest, tenzij “Keukenwinkel.nl” kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens “Keukenwinkel.nl” hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
4.            Het risico van brand en beschadiging wordt door “Keukenwinkel.nl” voor zijn rekening door assurantie gedekt.
5.             De opslagkosten zullen per maand 2% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van E 30,-  tenzij de “Keukenwinkel.nl” kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.
 
ARTIKEL 7 - HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING
 
1.  Vervoer                 
In de overeenkomst is bepaald dat het vervoer van de gekochte goederen wordt uitgevoerd door “Keukenwinkel.nl”, die het risico van beschadiging en verlies draagt en dat de afnemer, tenzij anders is
overeengekomen, daarvoor een bijdrage in verzendkosten verschuldigd is.
Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is “Keukenwinkel.nl” gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 
2.  Beschadigingen
    
Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd aan verpakking en/of goederen,
dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt.
Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de “Keukenwinkel.nl” melding
hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. De afnemer verplicht zich bij aflevering de goederen te controleren dan wel te laten controleren op beschadigingen.
Als het volledig uitpakken van de zending op dat moment niet mogelijk is binnen een acceptabele tijd voor de leverende expediteur, wordt de afnemer geadviseerd de verpakkingen nauwkeurig te controleren op beschadigingen en deze te melden op het ontvangstbewijs. Bovendien is de afnemer verplicht  direct na de ondertekening van het ontvangstbewijs een aanvang te maken met het uitpakken en uiterlijk de volgende dag eventuele beschadigingen, welke na het uitpakken zichtbaar zijn geworden, te melden per fax of e-mail.
Beschadigingen die op een later tijdstip worden gemeld, worden geacht te zijn veroorzaakt door derden. In het laatste geval kan geen aanspraak meer worden gemaakt op kosteloze vervanging.
                                
 
ARTIKEL 8 - DE BETALING
 
1.             Koop en verkoop
a)  Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
b)  De “Keukenwinkel.nl” die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c)  Betalingen van aankopen hoger dan EU 2000,- worden geïncasseerd via het “Veilig Betalen Fonds”  waarvan doelstelling en reglement  aan de afnemer kenbaar zijn gemaakt. Kleinere aankopen dienen vooraf te worden betaald en kunnen worden verstuurd of bij een van de aangesloten winkels worden afgehaald.  In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 8 dagen na ontvangst van de factuur of 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
d)  Wanneer de factuur na 8 resp. 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan “Keukenwinkel.nl” vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
e)  Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt de “Keukenwinkel.nl” aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 8 dagen te betalen.
f)  De “Keukenwinkel.nl” is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
g)  Indien “Keukenwinkel.nl” derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van E  45,- voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.
 
ARTIKEL 9 - DE ANNULERING
1.             Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
2.            Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt  100%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden.
3.             De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij “Keukenwinkel.nl” kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 
ARTIKEL 10 - DE GARANTIE
 
GARANTIES
IKO Keukenmeubelen of merk Keukenwinkel.nl
 
         1. de hoge standaard voor de kwaliteit van IKO keukenmeubelen wordt door regelmatige kwaliteitscontroles gewaarborgd. Normering naar AMK-Merkblatt AMK-MB-009 d.d. 04/2013.
         2. IKO keukenmeubelen worden langer dan de wettelijke 2 jaar gegarandeerd op fabricagegebreken en wel voor een
             periode van 5 jaar met ingang van de leverdatum.
         3. De garantie heeft betrekking op gebreken die ondanks vakkundige montage en behandeling en naleving van het
             onderhoudsadvies kunnen worden aangemerkt als fabricagegebreken.
         4. Erkende fabricagegebreken worden naar keuze van de fabriek opgelost door reparatie of omruiling van het betreffende
             onderdeel.
         5. Na reparatie of omruiling tijdens de garantieperiode blijft de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd.
         6. niet voor bovengenoemde garantie komen in aanmerking:
 
                  -artikelen in “meubelaccessoires” :hiervoor geldt de wettelijke termijn
                  -kleur- en structuurverschillen en veranderingen door omgevingsfactoren
                   (licht) in echt houten meubeldelen.
                  -kleur en structuurafwijkingen die onder invloed van kunstlicht ontstaan.
                    Deze afwijkingen zijn op grond van genoemde invloeden onontkoombaar
                    en komen als zodanig niet in aanmerking voor garantie.
                  -waardevermindering/slijtage die een logisch gevolg zijn van het gebruik.
                  -gebreken door ondeskundige montage, ondeskundig gebruik of
                    onderhoud, in het bijzonder door inwerking van warmte en vocht en
                    gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen.
                  -beschadigingen die door zelfstandig en ondeskundig handelen van de
                   eindgebruiker veroorzaakt zijn.
                  -montage en voorrijdkosten bij vervanging van onderdelen.
 
7.  alle overige aanspraken, in het bijzonder vervangingsschade zijn uitgesloten als de fabrikant geen grove nalatigheid kan
     worden verweten.
   
OVERIGE PRODUCTEN
 
Voor overige producten geldt de wettelijke garantietermijn van veelal 2 jaar m.u.v. lampen. Overige uitzonderingen (langere termijnen) worden voor diverse fabrikanten van apparatuur op de website van “Keukenwinkel.nl” in de winkel aangegeven.
 
 
ARTIKEL 11 - Klachten
1.             Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij “Keukenwinkel.nl” slechts geldend worden gemaakt door aantekening op het ontvangstbewijs van de goederen. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2.            Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde  in artikel 8 onverlet.
3.             Klachten als gevolg van ondeskundig uitgevoerde montagewerkzaamheden door niet aangesloten bedrijven zullen niet worden gehonoreerd.
4.            Klachten als gevolg van montagewerkzaamheden door bij “Keukenwinkel.nl” aangesloten montage en installatiebedrijven dienen bij de  betreffende  monteur/installateur  te worden aangemeld. Wanneer u steeds tegelijkertijd kopieën van elke klachtmelding en correspondentie toezend aan de  “Keukenwinkel.nl” zal deze bemiddelen bij conflicten, zonder daarvoor juridisch verantwoordelijkheid te aanvaarden. “Keukenwinkel.nl” heeft er indirect zeker belang bij de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten bedrijven te controleren.
5.             Klachten welke betrekking hebben op het al of niet passen van apparatuur in IKO Keukenmeubelen worden uitsluitend behandeld indien deze apparatuur gelijktijdig met de meubelen bij Keukenwinkel.nl zijn gekocht en afgeleverd. Ook aan de mededeling van de afnemer over merk en type apparatuur aangekocht bij derden kan de afnemer geen rechten ontlenen.  Opgegeven merken en/of nismaten van apparaten gekocht bij derden geven géén garantie  voor passende fronten onder en boven de geproduceerde nissen. Dit risico ligt bij de koper.
   
 
ARTIKEL 12- Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, pictogrammen of HTML-codes, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke doeleinden overeenkomstig de wetsregels van het intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.
 
ARTIKEL 13- Nederlands Recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 
ARTIKEL 14 – DE GESCHILLENREGELING
 
1.             Geschillen tussen een consument en “Keukenwinkel.nl” over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen worden behandeld door  twee  experts , een door iedere partij aangewezen en door beide partijen geaccepteerde deskundige , wier gezamenlijke conclusie als bindend wordt aanvaard of  zowel door de consument als door “Keukenwinkel.nl” worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
2.            Het inroepen van de hulp van experts gebeurt voor eigen rekening.
3.             De uitvoering van de bindende conclusie komt voor rekening van de partij die in het ongelijk is gesteld.
4.            “Keukenwinkel.nl” kan in de bindende conclusie tot nalevering van producten worden geroepen, niet tot montage van de betreffende producten, tenzij anders overeengekomen.    
 
 
ARTIKEL 15 –  BRANCHEGARANTIE VIA DE STICHTING  VEILIG BETALEN FONDS 
 
Ervaringen in het verleden en de zoektocht naar zekerheid hebben geleid tot de  samenwerking met de Stichting Veilig Betalen Fonds.
De grote  bedragen die bij aankoop van een nieuwe keuken vaak aan de orde zijn worden door de afnemer bij het Veilig Betalen Fonds gestort en gereserveerd tot het moment dat de feitelijke levering door “Keukenwinkel.nl” heeft plaatsgevonden. Dat betekent een 100% zekerheid voor zowel de afnemer als de verkopende organisatie. Op deze wijze worden in ieder geval aankopen vanaf  EU2000,- door “Keukenwinkel.nl” via het Veilig Betalen Fonds afgerekend. Informatie als doelstelling en Algemene Voorwaarden van het Veilig Betalen Fonds zijn openbaar en gepubliceerd op de website www.veiligbetalenfonds.nl  of opvraagbaar en beschikbaar voor de aanstaande koper in de aangesloten winkel(s).
 
ARTIKEL 16 - RETOURNEREN EN KOOP OP AFSTAND
 
Complete Keukens, keukenonderdelen en bestellingen op maat

Complete Keukens op maat en/of onderdelen daarvan worden normaliter vanuit de presentatie in de showroom gekozen en besteld. Door het specifieke eenmalige karakter van bestellingen op maat, kleur en wens van de klant worden deze artikelen eenmalig gemaakt en/of besteld. Deze artikelen kunnen NIET RETOUR GEZONDEN WORDEN. Consumenten die goederen in deze categorie bestellen via de website "Keukenwinkel.nl" doen afstand van hun rechten inzake retour zenden als omschreven in de Wet Koop op afstand. Ook kan men geen rechten ontlenen aan op de website getoonde kleuren, model en typenummers.

Voorraad artikelen uit eigen magazijn

Voorraadartikelen uit eigen magazijn zullen bij aankoop worden gekenmerkt en schriftelijk bevestigd als "Aanbieding uit voorraad". Zonder dit kenmerk kunnen artikelen NIET RETOUR GEZONDEN WORDEN. "Aanbiedingen uit voorraad" kunt u binnen 14 werkdagen na levering retourneren mits de producten ongeopend zijn en in ongeschonden staat zijn. Indien hier sprake van is kunt u per email contact met ons opnemen via: info@keukenwinkel.nl.

 
Alkmaar, januari 2014